دانلود فایل ها بر اساس مدل گوشی :


101


تعداد فایل موجود :

1

105


تعداد فایل موجود :

2

105-2017


تعداد فایل موجود :

1

106


تعداد فایل موجود :

2

130


تعداد فایل موجود :

1

130-2017


تعداد فایل موجود :

1

150


تعداد فایل موجود :

3

202


تعداد فایل موجود :

1

210-2019


تعداد فایل موجود :

1

216


تعداد فایل موجود :

2

216-SC6533G


تعداد فایل موجود :

1

225


تعداد فایل موجود :

1

230


تعداد فایل موجود :

2

2700


تعداد فایل موجود :

1

3


تعداد فایل موجود :

1

300


تعداد فایل موجود :

1

305


تعداد فایل موجود :

1

306


تعداد فایل موجود :

1

309


تعداد فایل موجود :

1

310


تعداد فایل موجود :

1

3310-2017


تعداد فایل موجود :

2

3600s-Slide


تعداد فایل موجود :

1

500


تعداد فایل موجود :

2

5130


تعداد فایل موجود :

1

6220


تعداد فایل موجود :

1

6303


تعداد فایل موجود :

1

6600i


تعداد فایل موجود :

1

7210


تعداد فایل موجود :

1

A13-P860


تعداد فایل موجود :

1

A2-Core


تعداد فایل موجود :

5

A3-2017


تعداد فایل موجود :

4

A5-2016


تعداد فایل موجود :

3

A5-2017


تعداد فایل موجود :

8

A6-2018


تعداد فایل موجود :

2

A6-Plus


تعداد فایل موجود :

1

A7-2017


تعداد فایل موجود :

2

A7-2018


تعداد فایل موجود :

4

A8


تعداد فایل موجود :

1

A8-2018


تعداد فایل موجود :

3

A9-2018


تعداد فایل موجود :

1

Advance-Pro


تعداد فایل موجود :

1

AL-MT8312


تعداد فایل موجود :

1

Ascend-G6


تعداد فایل موجود :

3

Ascend-G610


تعداد فایل موجود :

3

Ascend-G630


تعداد فایل موجود :

2

Ascend-G7


تعداد فایل موجود :

1

Ascend-G750


تعداد فایل موجود :

2

Ascend-Y511


تعداد فایل موجود :

1

Ascend-Y520


تعداد فایل موجود :

1

Ascend-Y540


تعداد فایل موجود :

1

Ascend-Y541


تعداد فایل موجود :

1

Ascend-Y560


تعداد فایل موجود :

5

Ascend-Y625


تعداد فایل موجود :

1

Asha-311


تعداد فایل موجود :

1

Atouch


تعداد فایل موجود :

1

B110E


تعداد فایل موجود :

1

B2300


تعداد فایل موجود :

1

B246


تعداد فایل موجود :

1

B310E


تعداد فایل موجود :

1

B312E


تعداد فایل موجود :

1

B315


تعداد فایل موجود :

1

B706_MB


تعداد فایل موجود :

2

BLU


تعداد فایل موجود :

1

C2-05


تعداد فایل موجود :

1

C260


تعداد فایل موجود :

1

C270


تعداد فایل موجود :

1

C3011


تعداد فایل موجود :

1

C3520


تعداد فایل موجود :

1

C6112


تعداد فایل موجود :

1

CAT


تعداد فایل موجود :

1

CIDEA


تعداد فایل موجود :

3

Clone


تعداد فایل موجود :

2

Coral-4


تعداد فایل موجود :

1

Desire-516


تعداد فایل موجود :

2

Desire-820


تعداد فایل موجود :

1

Dimo-7890


تعداد فایل موجود :

1

DOX-V400


تعداد فایل موجود :

1

E1080F


تعداد فایل موجود :

1

E1087T


تعداد فایل موجود :

2

E1105F


تعداد فایل موجود :

1

E1150


تعداد فایل موجود :

1

E1282T


تعداد فایل موجود :

1

E2121B


تعداد فایل موجود :

1

E250


تعداد فایل موجود :

1

E250I


تعداد فایل موجود :

1

ELINK


تعداد فایل موجود :

1

ET_Q8


تعداد فایل موجود :

1

ET-86V2G-A23


تعداد فایل موجود :

1

F480I


تعداد فایل موجود :

1

F900


تعداد فایل موجود :

1

FF181


تعداد فایل موجود :

1

FF190


تعداد فایل موجود :

1

FF191


تعداد فایل موجود :

1

FIX-ERROR-CHECKSUM


تعداد فایل موجود :

1

G3-Stylus


تعداد فایل موجود :

1

G4


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-A01


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-A10


تعداد فایل موجود :

9

Galaxy-A10S


تعداد فایل موجود :

4

Galaxy-A11


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-A12


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-A20


تعداد فایل موجود :

3

Galaxy-A20s


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-A21s


تعداد فایل موجود :

3

Galaxy-A30


تعداد فایل موجود :

7

Galaxy-A30s


تعداد فایل موجود :

2

Galaxy-A31


تعداد فایل موجود :

2

Galaxy-A32


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-A50


تعداد فایل موجود :

6

Galaxy-A51


تعداد فایل موجود :

3

Galaxy-A80


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-ACE


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-CORE-2


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-CORE-Prime


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-Grand-2


تعداد فایل موجود :

2

Galaxy-Grand-Prime


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-Grand-Prime-Plus


تعداد فایل موجود :

3

Galaxy-J1


تعداد فایل موجود :

2

Galaxy-J2


تعداد فایل موجود :

6

Galaxy-J2-CORE


تعداد فایل موجود :

5

Galaxy-J4


تعداد فایل موجود :

4

Galaxy-M10


تعداد فایل موجود :

3

Galaxy-M10s


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-M20


تعداد فایل موجود :

4

Galaxy-M21


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-M31s


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-Prime-Plus


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-S3


تعداد فایل موجود :

4

Galaxy-S4


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-S6


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-S7


تعداد فایل موجود :

3

Galaxy-S9


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-SL


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-Star-2


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-Star-Plus


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-TAB-3


تعداد فایل موجود :

2

Galaxy-TAB-A-2016


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-TAB-A-2017


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-TAB-A-2019


تعداد فایل موجود :

2

Galaxy-TAB-Active-2


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-TAB-Active-Pro


تعداد فایل موجود :

3

Galaxy-Tab-S-LTE


تعداد فایل موجود :

1

Galaxy-Win


تعداد فایل موجود :

1

GLX


تعداد فایل موجود :

1

GTouch


تعداد فایل موجود :

1

HMS


تعداد فایل موجود :

1

Honor-10-Lite


تعداد فایل موجود :

2

Honor-3C


تعداد فایل موجود :

2

Honor-4X


تعداد فایل موجود :

1

HONOR-5X


تعداد فایل موجود :

2

Honor-6


تعداد فایل موجود :

1

Honor-7S


تعداد فایل موجود :

1

Honor-7X


تعداد فایل موجود :

2

Honor-8-Lite


تعداد فایل موجود :

2

Honor-8A


تعداد فایل موجود :

2

Honor-8C


تعداد فایل موجود :

13

Honor-8S


تعداد فایل موجود :

1

Honor-8X


تعداد فایل موجود :

2

Honor-9


تعداد فایل موجود :

4

Honor-9-Lite


تعداد فایل موجود :

6

INVENS


تعداد فایل موجود :

1

J1-2016


تعداد فایل موجود :

3

J1-ACE


تعداد فایل موجود :

6

J1-Mini


تعداد فایل موجود :

2

J2-Core


تعداد فایل موجود :

1

J2-Prime


تعداد فایل موجود :

1

J3-2016


تعداد فایل موجود :

4

J3-2017


تعداد فایل موجود :

1

J3-PRO


تعداد فایل موجود :

1

J4-CORE


تعداد فایل موجود :

1

J4-Plus


تعداد فایل موجود :

2

J5-2015


تعداد فایل موجود :

6

J5-2016


تعداد فایل موجود :

2

J5-Prime


تعداد فایل موجود :

10

J5-PRO


تعداد فایل موجود :

2

J6-2018


تعداد فایل موجود :

1

J6-Plus


تعداد فایل موجود :

2

J7-2015


تعداد فایل موجود :

4

J7-2016


تعداد فایل موجود :

9

J7-2018


تعداد فایل موجود :

1

J7-CORE


تعداد فایل موجود :

15

J7-Prime-2


تعداد فایل موجود :

1

J7-PRO


تعداد فایل موجود :

12

K0706B


تعداد فایل موجود :

1

K0708B V1.1


تعداد فایل موجود :

1

K0712B


تعداد فایل موجود :

1

K0721


تعداد فایل موجود :

1

K0788


تعداد فایل موجود :

2

Kgtel


تعداد فایل موجود :

5

LAVA


تعداد فایل موجود :

1

Lenovo-Tab-3-7-Essential


تعداد فایل موجود :

2

M706-MB


تعداد فایل موجود :

2

M786-MB


تعداد فایل موجود :

1

Mate-10


تعداد فایل موجود :

3

Mate-10-Lite


تعداد فایل موجود :

2

Mate-10-Pro


تعداد فایل موجود :

5

Mate-8


تعداد فایل موجود :

1

Mate-9


تعداد فایل موجود :

1

me-348


تعداد فایل موجود :

1

me-349


تعداد فایل موجود :

1

ME-351


تعداد فایل موجود :

1

me-352


تعداد فایل موجود :

1

me-366


تعداد فایل موجود :

1

MI-A3


تعداد فایل موجود :

1

MI-PLAY


تعداد فایل موجود :

1

Mobistel


تعداد فایل موجود :

1

MQ8A-MB


تعداد فایل موجود :

2

NedaPHONE


تعداد فایل موجود :

1

Nokia


تعداد فایل موجود :

2

NOKIA-1


تعداد فایل موجود :

2

NOKIA-3


تعداد فایل موجود :

1

NOVA-3I


تعداد فایل موجود :

3

Nova-7i_P40-Lite


تعداد فایل موجود :

1

Nova2Plus


تعداد فایل موجود :

1

Ocean


تعداد فایل موجود :

1

ONE-M9-PLUS


تعداد فایل موجود :

1

ONE-X


تعداد فایل موجود :

1

OSKU


تعداد فایل موجود :

1

P-Smart


تعداد فایل موجود :

13

P-Smart-2019


تعداد فایل موجود :

3

P10-LITE


تعداد فایل موجود :

1

P10-PLUS


تعداد فایل موجود :

1

P20-LITE


تعداد فایل موجود :

5

P20-LITE_NOVA-3E


تعداد فایل موجود :

5

P30-LITE


تعداد فایل موجود :

6

P8-LITE-2017


تعداد فایل موجود :

3

P9


تعداد فایل موجود :

1

P9-LITE


تعداد فایل موجود :

1

P9-LITE-MINI_Y6-PRO-2017


تعداد فایل موجود :

1

Phab


تعداد فایل موجود :

1

Poco-M3


تعداد فایل موجود :

1

Prestigio


تعداد فایل موجود :

1

QMOBILE


تعداد فایل موجود :

1

Redmi-2


تعداد فایل موجود :

1

Redmi-2-Pro


تعداد فایل موجود :

1

Redmi-3s


تعداد فایل موجود :

1

Redmi-6-Pro


تعداد فایل موجود :

1

Redmi-9a


تعداد فایل موجود :

1

Redmi-Note-6-Pro


تعداد فایل موجود :

2

Redmi-Note-8


تعداد فایل موجود :

4

Redmi-Note-8-Pro


تعداد فایل موجود :

4

Redmi-Note-9


تعداد فایل موجود :

3

Redmi-Note-9_Redmi-Note-9-PRO


تعداد فایل موجود :

1

S-COLOR


تعداد فایل موجود :

1

S1


تعداد فایل موجود :

1

S3600I


تعداد فایل موجود :

1

S3850


تعداد فایل موجود :

1

S7-Edge


تعداد فایل موجود :

4

S8


تعداد فایل موجود :

3

S8-Plus


تعداد فایل موجود :

1

S80


تعداد فایل موجود :

1

Samsung-Galaxy-Note-8


تعداد فایل موجود :

2

Selfie


تعداد فایل موجود :

1

Seoul-K2


تعداد فایل موجود :

1

SHAHIN


تعداد فایل موجود :

1

SmartWatch


تعداد فایل موجود :

1

Stylus2


تعداد فایل موجود :

1

T312


تعداد فایل موجود :

1

T350


تعداد فایل موجود :

1

T370


تعداد فایل موجود :

1

T390


تعداد فایل موجود :

1

T430


تعداد فایل موجود :

1

T472


تعداد فایل موجود :

1

T730-MAINBOARD


تعداد فایل موجود :

1

Tab-2-A10-70


تعداد فایل موجود :

1

Tab-2-A7-30


تعداد فایل موجود :

1

TAB2A7


تعداد فایل موجود :

1

TAB2A8


تعداد فایل موجود :

1

Tab4-7-Essential-WiFi


تعداد فایل موجود :

1

Tesla


تعداد فایل موجود :

1

TW_A072IR


تعداد فایل موجود :

1

Ultra


تعداد فایل موجود :

1

V20


تعداد فایل موجود :

1

Venus


تعداد فایل موجود :

2

X-BQ


تعداد فایل موجود :

1

X1A_MB


تعداد فایل موجود :

1

X2-00


تعداد فایل موجود :

1

X2-02


تعداد فایل موجود :

1

X2-05


تعداد فایل موجود :

1

Y3-2018


تعداد فایل موجود :

2

Y3c


تعداد فایل موجود :

4

Y5-2018


تعداد فایل موجود :

1

Y5-2019


تعداد فایل موجود :

3

Y5-II


تعداد فایل موجود :

1

Y511


تعداد فایل موجود :

2

Y6-II


تعداد فایل موجود :

2

Y6-Prime-2018


تعداد فایل موجود :

14

Y6-Prime-2019


تعداد فایل موجود :

2

Y6s_2019_Honor_8A


تعداد فایل موجود :

1

Y7-Prime


تعداد فایل موجود :

1

Y7-Prime-2018


تعداد فایل موجود :

17

Y7-PRIME-2019


تعداد فایل موجود :

23

Y9-2018


تعداد فایل موجود :

6

Y9-2019


تعداد فایل موجود :

2

Y9-Prime-2019


تعداد فایل موجود :

1

ZLB_MB


تعداد فایل موجود :

1

مدیاتک


تعداد فایل موجود :

4