Samsung :

Samsung : روت آسان J111F (رایگان)

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان

Samsung : فایل فارسی E1282T قابل رایت با CM2

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : 3000 تومان

Samsung : فایل فلش B110E قابل رایت با CM2

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 1000 تومان

Samsung : آموزش روت j730f اندروید 8 (رایگان)

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان

Samsung : آموزش روت j120h (رایگان)

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان

Samsung : روت j701f اندروید 7 (رایگان)

‌شماره ساخت : Any Build اندروید 7

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان

Samsung : فایل ترمیم سریال G532F

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5000 تومان

Samsung : روت i8552 (رایگان)

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان

Samsung : کرک باکس z3x ورژن 29.5 (رایگان)

‌شماره ساخت : Unknown

‌منطقه : Unknown

قیمت : رایگان

Samsung : دانلود فایل فلش فارسی E250

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : 1000 تومان

Samsung : دانلود فایل فلش فارسی E250i

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : 1000 تومان

Samsung : دانلود فایل EFS I9003 (رایگان)

‌شماره ساخت : Unknown

‌منطقه : Unknown

قیمت : رایگان

Samsung : دانلود eng modem j730f u2 (رایگان)

‌شماره ساخت : J730FXXU2ARA2

‌منطقه : Unknown

قیمت : رایگان

Samsung : فایل فلش فارسی g5700 (رایگان)

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : رایگان

Samsung : فایل فلش کوک شده g5510 (رایگان)

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : رایگان

Samsung : فایل فلش کوک شده j3119 (رایگان)

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : رایگان

Samsung : فایل فلش کوک شده g5520 (رایگان)

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : رایگان

Samsung : فایل فلش کوک شده j3109 (رایگان)

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : رایگان

Samsung : فایل کامبینیشن A520F U8 (رایگان)

‌شماره ساخت : A520FXXU8CSB5

‌منطقه : Unknown

قیمت : رایگان

Samsung : فایل روت A750F اندروید 9

‌شماره ساخت : XXU1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 1500 تومان

Samsung : فایل روت A5 2017 باینری 10

‌شماره ساخت : XXSA _ XXUA (باینری 10)

‌منطقه : Any Area

قیمت : 1500 تومان

Samsung : فایل حل مشکل تاچ J730f باینری 4

‌شماره ساخت : Binary 4

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5000 تومان

Samsung : فایل روت S8 G950F اندروید 9

‌شماره ساخت : باینری 4

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5000 تومان

Samsung : آموزش روت j260f باینری 2

‌شماره ساخت : XXU2_XXU1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : آموزش روت J260G اندروید 8

‌شماره ساخت : باینری 1_ باینری 2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : آموزش ریست FRP سامسونگ آپدیت تا مرداد 98 (رایگان)

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان

Samsung : فایل حذف قفل صفحه J510F در حالت FRP OFF

‌شماره ساخت : باینری U2 اندروید 7.1.1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل حذف قفل صفحه G531H در حالت FRP ON

‌شماره ساخت : ---G531HXXU0A---_G531HXXS0A

‌منطقه : Any Area

قیمت : 20000 تومان

Samsung : فایل روت A720F اندروید 8 (رایگان)

‌شماره ساخت : باینری U6

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان

Samsung : فایل روت M105F اندروید 8.1.0

‌شماره ساخت : باینری U1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 1900 تومان

Samsung : فایل روت M205F اندروید 8.1.0

‌شماره ساخت : باینری U1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 1900 تومان

Samsung : حل مشکل سیاه شدن تصویر G530H

‌شماره ساخت : G530HXXU1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل روت A305F اندروید 9.0.0

‌شماره ساخت : A305FDDU2ASE5

‌منطقه : TEHRAN

قیمت : 4000 تومان

Samsung : فایل کامبینیشن J610F باینری 2

‌شماره ساخت : باینری 2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل حذف رمز G7102 بدون از دست دادن اطلاعات

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5000 تومان

Samsung : فایل فلش G611M اندروید 8.0.0 (رایگان)

‌شماره ساخت : G611MUBU3BRI3

‌منطقه : COO

قیمت : رایگان

Samsung : آموزش دانگرید مودم و ترمیم سریال A105F(A10 اندروید 9

‌شماره ساخت : باینری U3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 10000 تومان

Samsung : حل مشکل ترمیم سریال و دانگرید مودم A105G(A10 اندروید 9

‌شماره ساخت : باینری U3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 10000 تومان

Samsung : فایل روت A105F (A10 اندروید 9

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5000 تومان

Samsung : فایل روت A105G (A10 اندروید 9

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5000 تومان

Samsung : فایل روت s8+ _ g955n اندروید 9.0

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2500 تومان

Samsung : فایل فلش فارسی A605F اندروید 9 (رایگان)

‌شماره ساخت : A605FJXS4BSH1

‌منطقه : THR

قیمت : رایگان

Samsung : فایل روت A530F باینری U7

‌شماره ساخت : اندروید 9 باینری U7

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل فلش فارسی f480i

‌شماره ساخت : Unknown

‌منطقه : خاورمیانه

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل حذف رمز G570F اندروید 8.0.0

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U1_S1 در حالت FRP OFF

‌منطقه : Any Area

قیمت : 4500 تومان

Samsung : فایل حذف رمز G570F اندروید 8.0.0

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U2_S2 در حالت FRP OFF

‌منطقه : Any Area

قیمت : 4500 تومان

Samsung : حل مشکل ترمیم سریال و دانگرید مودم A105G(A10 اندروید 9

‌شماره ساخت : باینری U2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 10000 تومان

Samsung : حذف رمز J500F در حالت FRP ON

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U1 اندروید

‌منطقه : Any Area

قیمت : 10000 تومان

Samsung : فایل حذف رمز j500f اندروید 6.0.1

‌شماره ساخت : U1B

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل حذف رمز j500f اندروید 5.1.1

‌شماره ساخت : U1A

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل حذف رمز j500H اندروید 5.1.1

‌شماره ساخت : U1A

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل حذف رمز j500H اندروید 6.0.1

‌شماره ساخت : U2B

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل حذف رمز j500H اندروید 6.0.1

‌شماره ساخت : U1B

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل روت تبلت P5200

‌شماره ساخت : اندروید 4.4.2و 4.2.2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : دامپ تست شده ترمیم بوت G532F

‌شماره ساخت : G532FXXU1AQG2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 8000 تومان

Samsung : فایل فلش A510F_FD اندروید 7

‌شماره ساخت : A510FXXS8CSC2

‌منطقه : SEK

قیمت : 1000 تومان

Samsung : فایل روت تست شده Core Prime g360h

‌شماره ساخت : اندروید 4.4.4

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل روت A750F اندروید 8.0.0

‌شماره ساخت : مخصوص اندروید 8 باینری 1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل روت A10S A107F باینری 3

‌شماره ساخت : باینری 3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل روت A10S A107F باینری 2

‌شماره ساخت : باینری U2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل روت A750FN باینری 1

‌شماره ساخت : باینری 1 اندروید 9

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل روت A260G باینری 3

‌شماره ساخت : باینری U3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل روت A260G باینری 1

‌شماره ساخت : باینری U1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل روت A260F باینری 2

‌شماره ساخت : باینری U1

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل روت J105F اندروید 5.1.1

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل روت A505F باینری 2

‌شماره ساخت : باینری U2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 10000 تومان

Samsung : فایل حذف رمز J700H باینری 3

‌شماره ساخت : FRP ON باینری U3_S3

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5000 تومان

Samsung : حل مشکل DRK و DM Verity J730F در حالت FRP ON اندروید 8

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U4 اندروید 8.0.0

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5000 تومان

Samsung : حل مشکل DRK و DM Verity J730F در حالت FRP OFF اندروید 9

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U4 اندروید 9

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5000 تومان

Samsung : حل مشکل DRK و DM Verity J730F در حالت FRP ON اندروید 9

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U5 اندروید 9

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5000 تومان

Samsung : حل مشکل DRK و DM Verity J737A در حالت FRP ON اندروید 9

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U4 اندروید 9

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5000 تومان

Samsung : فایل حل مشکل سریال 3500000000000006 سامسونگ g920f-fd

‌شماره ساخت : باینری U1 تا باینری U5

‌منطقه : Any Area

قیمت : 5000 تومان

Samsung : فایل روت خودکار i9300i مخصوص اندروید 4.3(رایگان)

‌شماره ساخت : مخصوص اندروید 4.3

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان

Samsung : فایل روت خودکار i9300i مخصوص اندروید 4.4(رایگان)

‌شماره ساخت : مخصوص اندروید 4.4.4

‌منطقه : Any Area

قیمت : رایگان

Samsung : فایل سرت دوسیم i9300i

‌شماره ساخت : Any Build

‌منطقه : Any Area

قیمت : 2000 تومان

Samsung : فایل حذف FRP J410F باینری U1 U2

‌شماره ساخت : تست شده روی باینری U1 و U2

‌منطقه : Any Area

قیمت : 10000 تومان

Samsung : فایل حذف رمز G570F اندروید 8.0.0

‌شماره ساخت : مخصوص باینری U1_S1 در حالت FRP ON

‌منطقه : Any Area

قیمت : 10000 تومان

Samsung : فایل فلش فارسی A510F اندروید 7.0

‌شماره ساخت : A510FXXS8CSG1-A510FOJV8CSD1

‌منطقه : ایران

قیمت : 1000 تومان